021-33785249 info@payarchap.com

یکی از دستگاه‌های چاپ حرارتی غلتکی که چاپ تصویر را با استفاده از حرارت انجام می‌دهد، دستگاه کلندر نام دارد.

sahar.fard ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ 0

یکی از دستگاه‌های چاپ حرارتی غلتکی که چاپ تصویر را با استفاده از حرارت انجام می‌دهد، دستگاه کلندر نام دارد.

یکی از دستگاه‌های چاپ حرارتی غلتکی که چاپ تصویر را با استفاده از حرارت انجام می‌دهد، دستگاه کلندر نام دارد.

دیدگاه کاربران